top of page

Fiskekort for Drammenselva

 
 
Forhåndssalg av fiskekort for laksesesongen 2024

Sesongen starter fredag 24. mai kl 19.00 på gul, blå, rød, og kultiveringsonen.

På grønn starter sesongen onsdag 15. mai kl 00.00.

Fisket avsluttes 30. september på samtlige soner

Forhåndssalget begynner tirsdag 2. januar kl 12.00.

Alle fiskekort blir solgt på Elveguiden.no, og det er «førsteman til mølla-prinsippet» som gjelder. Ved spørsmål om forhåndssalg, kontakt Elveguidens servicetlf på nr 40402390.

For å forhåndskjøpe fiskekort går man inn på Elveguidens hjemmeside eller på Elveguidens egen app. Her oppretter man en profil og kjøper de kortene man ønsker. Opprette bruker og laste ned appen kan man gjøre umiddelbart.

Salg av halvårskort pg helårskort på blå sone foregår som tidligere.

Du søker om kort på e-post til ostsiden@hellefossen.no

NB! Fiskekort i Drammenselva er gyldig fra VALGT DATO kl 21 på startdato og i 24 timer. Altså: hvis du kjøper fiskekort for eksempel 10. juni så varer dette fiskekortet fra kl 21:00 10.juni til kl 21:00 11. juni.

 

Fisket er fordelt på soner, og vi selger følgende fiskekort per sone:

Sone Blå:

  • Døgnkort kr 450,- (kr 250,- for junior)

  • Fiskekort på Blå Sone gjelder for området Hellefossen og ned til Hokksund Bro, med unntak av Rød sone og Kultiveringssonen. På Fluesonen er kun fluefiske tillatt, og i Båtsonen kan man bruke båt.

Sone Rød:

Sone Gul:

Kultiveringssonen:

  • Døgnkort kr 450,-

  • Firmakort kr 2700,-. Selve firmakortet koster kr 900,-, men for at kortet skal være gyldig må man også kjøpe 4 stk (alle) døgnkortene på kultiveringssonen dette døgnet. Les mer om firmakortet her.

Grønn sone:

  • Døgnkort kr 150,-

  • Sesongkort kr 700,-

Båtfiske i Drammenselva:

Det er tillatt med båtfiske i Drammenselva, i sone Grønn og Gul. Kjøn ordinært døgnkort, og velg selv om du fisker fra land eller båt.

bilde-03072021-21-16-48-3.jpg

Viktig informasjon

Østsiden Jeger og Fiskerforenings vakttelefon: 46196080.

Husk å levere skjellprøve, samt desinfisere utstyr.

Sjørretten er fredet fra 02. august. All sjøørret som blir fanget skal settes ut igjen.

Fiskeregler nedstrøms Hellefoss

Fiskeregler nedstrøms Hellefoss – Revidert 25/04-2023

Regulations in English and Polish further down 👇

Fiskeregler nedstrøms Hellefoss – Revidert 25/04-2023

1. Fiske er kun tillatt i den perioden og sonen som er angitt på fiskekortet. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Vis naturvett og rydd opp etter deg. Forlat fiskeplassen og området ryddig.

2. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

3. Det er påbudt og bruke redningsvest (egen) når båter tilhørende ØJFF benyttes.

4. Fiskekortet gjelder for 1 stang med følgende unntak: På gul og grønn sone kan man dorge med inntil to stenger hvis man er alene i båten. Er det flere personer i båten, er det 1 stang pr fisker som har gyldig fiskekort. Downrigg er ikke tillatt.

5. All fangst av laks og ørret skal registreres i fangstskjemaet på nett eller SMS til angitt tlf. Nr. I tillegg skal det tas skjellprøver (leveres inn fortløpende) av hver laks og ørret.

6. Det er bevegelig/rullerende fiske. Når det er fiskere på stedet, skal fisket startes oppstrøms disse. Det skal vises hensyn til andre fiskere. 

7. Sluk, spinner, wobbler, mark, tubeflue, flue og reke er tillatt med følgende restriksjoner:

*Sluk, spinner og reke: 1 treblekrok, maks krokåpning 13 mm.

*Wobbel ifb m/dorging: Inntil 3 treble-kroker, kan kombineres med søkke.

*Kastewobbler: Intill 3 treble-kroker, maks krokåpning 10 mm.

*Flue/tubeflue, i kombinasjon med søkke: Inntil 1 treblekrok maks krokåpning 7,5 mm.

*Flue / mark / reke i kombinasjon m/søkke har følgende restriksjoner: Senen til søkke. skal være tynnere enn hovedsenen eller slå en knute på fortommen. Fortommen til agnet kan være inntil 300 cm lang og fortommen til søkke skal være minst 30 cm lang.

8. *Flytende dupp er ikke tillatt på følgende strekninger: Blå øst: Fra Skretteberg-strømmen og ned til Risøra nedstrøms Bølga. Blå vest: Fra nederst på Støyten og ned til Dynamitten. NB! synkende dupp = søkke.

9. Det er kun tillatt å benytte multifilament sene på HASPEL, med minimum 50cm monofilament fortom. Dette tillates kun ved bruk av SLUK, SPINNER og WOBBLER. Maks vekt 34gr.

10. Båter som benyttes ifb med transport til fiskeplasser oppstrøms Risøra, skal være trebåter av tradisjonell elvebåt-type.

11. Båtfiske på blå sone er tillatt i merket område og ankret opp, men kun dersom det ikke er til hinder for fiske fra land.

12. Det er kun tillatt å dorge på Gul sone.

Det er tillatt å fiske fra land på Gul sone, men landfiske må vike for båtfiske.

13. På angitt fluesoner er det kun tillatt å fiske med fluestang.

14. Det er ikke tillatt å fiske på Vaøra.

15. Desinfisering av utstyr, vadere og evt båt som er benyttet under fiske, SKAL GJENNOMFØRES før en forlater Drammenselva.

16. Overtredelse av ovennevnte regler kan fører til inndragelse av fiskekort, samt retten til å få utstedt nye fiskekort nedstrøms Hellefoss.

 

Fishing rules downstream of Hellefoss - Revised 25/04-2023

1. Fishing is only permitted in the period and zone indicated on the fishing license. The fishing license is personal and cannot be transferred to others. Show common sense and clean up after yourself. Leave the fishing spot and the area tidy.

2. It is forbidden to fish in such a way that the fish is likely to be hooked.

3. It is mandatory to use a lifejacket (your own) when boats belonging to ØJFF are used.

4. The fishing license is valid for 1 rod with the following exceptions: In the yellow and green zone, you can fish with up to

two fishing rods if you are alone in the boat. If there are several people in the boat, there is 1 rod per fisherman who has a valid fishing licence. Downrigging is not permitted.

5. All catches of salmon and trout must be registered in the catch form online or via SMS to the specified phone number. No. In addition, shell samples must be taken (submitted continuously) of each salmon and trout.

6. It is moving/rolling fishing. When fishing has taken place, fishing must start upstream of these. Consideration must be given to other fishermen.

7. Lures, spinners, wobblers, worm, tube flies, flies and shrimp are permitted with the following restrictions:

*Lake, spinner and shrimp: 1 treble hook, maximum hook opening 13 mm.

*Wobbel ifb w/trolling: Up to 3 treble hooks, can be combined with sinking.

*Casting wobbler: Up to 3 treble hooks, maximum hook opening 10 mm.

*Hat/tube fly, in combination with sinker: Up to 1 treble hook max hook opening 7.5 mm.

*Hat / mark / shrimp in combination with sinker have the following restrictions: Tendon to sinker. should be thinner than the main tendon or tie a knot on the forefoot. The foremast for the bait can be up to 300 cm long and the foremast for sinkers must be at least 30 cm long.

8. *Floating dips are not permitted on the following sections: Blå øst: From the Skretteberg stream down to Risøra downstream of Bølga. Blue vest: From the bottom of Støyten down to Dynamitten. NB! sinking dip = sink.

9. It is only permitted to use multifilament tendon on HASPEL, with a minimum of 50cm monofilament in front. This is only permitted when using SLUK, SPINNER and WOBBLER. Max weight 34g.

10. Boats used in connection with transport to fishing grounds upstream of Risøra must be wooden boats of the traditional river boat type.

11. Boat fishing in the blue zone is permitted in the marked area and anchored, but only if it does not impede fishing from shore.

12. It is only permitted to park in the Yellow Zone.

It is permitted to fish from shore in the Yellow Zone, but shore fishing must give way to boat fishing.

13. In designated fly zones, only fishing with a fly rod is permitted.

14. Fishing is not permitted on Vaøra.

15. Disinfection of equipment, waders and any boat used during fishing MUST BE CARRIED OUT before leaving the Drammen River.16. Violation of the above rules may lead to the confiscation of fishing licences, as well as the right to have new fishing licenses issued downstream of Hellefoss.

Przepisy dotyczące połowów w dole rzeki Hellefoss — poprawione 25.04.2023 

1. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w okresie i strefie wskazanej w zezwoleniu wędkarskim. Licencja wędkarska jest imienna i nie może być przekazywana innym osobom. Wykaż się zdrowym rozsądkiem i posprzątaj po sobie. Pozostaw łowisko i teren posprzątany.

2. Zabrania się łowienia w sposób stwarzający zagrożenie zacięcia się ryby.

3. Podczas korzystania z łodzi należących do ØJFF obowiązkowe jest używanie kamizelki ratunkowej (własnej).

4. Karta wędkarska ważna jest na 1 wędkę z następującymi wyjątkami: W strefie żółtej i zielonej łowić można max.

dwie wędki, jeśli jesteś sam w łodzi. Jeśli w łodzi jest kilka osób, przypada 1 wędka na wędkarza posiadającego ważną kartę wędkarską. Downrigging jest zabroniony.

5. Wszystkie połowy łososia i pstrąga muszą być zarejestrowane w formularzu połowu online lub SMS-em na podany numer telefonu. NIE. Ponadto od każdego łososia i pstrąga należy pobrać próbki skorupy (przedkładane w sposób ciągły).

6. Jest to łowienie w ruchu/toczeniu. Jeśli na miejscu są rybacy, połowy należy rozpocząć przed nimi. Należy wziąć pod uwagę innych rybaków.

7. Dozwolone są przynęty, błystki obrotowe, woblery, znaki, muchy tubowe, muchy i krewetki z następującymi ograniczeniami:

*Jezioro, błystka i krewetki: 1 kotwica, maksymalne rozwarcie haczyka 13 mm.

*Wobbel ifb z doringiem: Do 3 kotwiczek, można połączyć z tonącym.

*Wobbler castingowy: Do 3 kotwiczek, maksymalne rozwarcie haczyka 10 mm.

*Muszka/Mucha rurkowa, w połączeniu z ciężarkiem: do 1 kotwicy, maks. rozwarcie haczyka 7,5 mm.

*Fly / mark / shrimp w połączeniu z obciążnikiem ma następujące ograniczenia: Ścięgno do obciążnika. powinno być cieńsze niż główne ścięgno lub zawiązać węzeł na przodostopiu. Przedni maszt na przynętę może mieć długość do 300 cm, a przedni maszt na obciążniki musi mieć co najmniej 30 cm długości.

8. *Pływające spadki są niedozwolone na następujących odcinkach: Blå øst: od strumienia Skretteberg w dół do Risøra poniżej Bølga. Niebieska kamizelka: od dna Støyten do Dynamitten. Uwaga! tonący dip = tonący.

9. Dozwolone jest stosowanie cięgien multifilamentowych tylko na HASPEL, z minimum 50cm monofilamentem z przodu. Jest to dozwolone tylko przy użyciu SLUK, SPINNER i WOBBLER. Maksymalna waga 34g.

10. Łodzie używane w związku z transportem na łowiska w górę rzeki Risøra muszą być drewnianymi łodziami tradycyjnego typu rzecznego.

11. Wędkowanie z łodzi w strefie niebieskiej jest dozwolone w wyznaczonym obszarze i zakotwiczone, ale tylko wtedy, gdy nie utrudnia to wędkowania z brzegu.

12. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w Strefie Żółtej.

W Żółtej Strefie dozwolone jest łowienie z brzegu, ale łowienie z brzegu musi ustąpić miejsca łowieniu z łodzi.

13. W wyznaczonych strefach muchowych dozwolone jest łowienie wyłącznie na wędkę muchową.

14. Wędkowanie na Vaøra jest zabronione.

15. Dezynfekcja sprzętu, woderów i łodzi używanej podczas wędkowania MUSI BYĆ PRZEPROWADZONA przed opuszczeniem rzeki Drammen.

16. Naruszenie powyższych zasad może skutkować konfiskatą licencji połowowych, jak również prawa do wydania nowych licencji połowowych poniżej Hellefoss.

bottom of page